Uddannelser / Educational programs

Det Jyske Kunstakademi
Det Jyske Kunstakademi tilbyder en statsanerkendt, 5-årig videregående uddannelse med fokus på den aktuelle, internationale samtidskunst. Uddannelsen tager udgangspunkt i de studerendes individuelle praksis med vægt på eksperimentet i kunsten, og på diskussionen om kunstens rolle i samfundet og kulturen i overordnet forstand. Skolen er organiseret som en samlet enhed uden medieopdelte afdelinger, hvor idé og metode diskuteres på tværs af medier, i overensstemmelse med moderne kunstpraksis. Det Jyske Kunstakademi har et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner.
___________________________________________________________________________________

The Jutland Art Academy is an approved institution of higher education, offering a 5-year educational programme in international contemporary art. The program is based on the student’s individual practice with the emphasis on the experiment in art, and the discussion about the role of art in society and culture more broadly. We offer an educational programme, which is not divided into separate media specific departments. Idea and method are discussed across media, in accordance with contemporary art practice. The academy has an international network of artists, teachers and institutions.

Det Jyske Kunstakademi

 

Konstfack
Konstfack er det største universitet for kunst, håndværk og design i Sverige. Professorer og lærere rekrutteres internationalt, og de studerende, der deltager i masterprogrammet repræsenterer flere kontinenter. Internationaliseringen bidrager til udveksling af viden og øger forståelsen mellem lande, kulturer og religioner. Konstfack tilbyder lovende og motiverede studerende og forskere et internationalt og tværfagligt forskningsmiljø gennem kunst, design, produktion og visuel pædagogik. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af kunstneriske produktionsmetoder og en kritisk, kunstnerisk dialog. Hver studerende har adgang til en individuel arbejdsområde, et computerlab og fuldt udstyrede studier og workshops.
___________________________________________________________________________________

Konstfack is the largest university college of arts, crafts and design in Sweden. The professors and teachers are recruited internationally and the students that participate in the Master’s programmes represent several continents. The internationalisation contributes to the exchange of knowledge and increases understanding between countries, cultures and religions. Konstfack offers promising and motivated students and researchers an international and multidisciplinary research environment through art, design, production and visual pedagogy. The education offers a wide range of artistic production methods and a critical, artistic dialogue. Each student has access to an individual workspace, a computer lab and fully-equipped studios and workshops.

Konstfack

 

Litterär gestaltning
Forfatteruddannelsen Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet er en uddannelse for skønlitterære forfattere som skriver på svensk, norsk [bokmål og nynorsk], eller dansk. Uddannelsen er toårig, på fuld tid, og fungerer som en litterær mødeplads, hvor skandinavisk samtidslitteratur skrives, diskuteres og udvikles gennem tekstsamtaler, litteraturseminarer og vejledning. Uddannelsen henvender sig til forfattere som allerede har debuteret eller befinder sig i nærheden af en litterær debut. Traditionelle skriveopgaver gives ikke – ansøger forventes at være vant til at arbejde selvstændigt med egne skønlitterære projekter. Ansøger kan skrive poesi, prosa eller blandingsformer, litterær essayistik eller andre litterære former. Litterär gestaltning er en del af Akademin Valand ved Göteborgs universitet, hvilket giver gode muligheder for tværfaglige møder i et berigende miljø.
___________________________________________________________________________________

Litterär gestaltning [Literary composition] at University of Gothenburg is an educational programme for creative writes in Swedish, Norwegian [Bokmål and Nynorsk], or Danish. The program is two years, full-time, and works as a literary meeting point where Scandinavian contemporary literature is written, discussed and developed through text conversations, literature seminars and guidance from personal tutors. The program is aimed at writers who have already debuted or are close to a literary debut. Traditional writing tasks are not given – the applicant is expected to be used to working independently with his or her own literary projects. The applicant can write poetry, prose or mixed forms, literary essays or other literary forms. Litterär gestaltning is part of Akademin Valand at University of Gothenburg, which provides good opportunities for interdisciplinary meetings in an enriching environment.

Litterär gestaltning

 

Forfatterskolen
Forfatterskolen tilbyder en toårig kunstnerisk uddannelse, der tager afsæt i den enkelte studerendes kunstneriske potentiale. Uddannelsen bygger på litterær skriveteknik, alment kendskab til litteratur, samt til forfatteres vilkår og arbejdsforhold. Forfatterskolens undervisning tager udgangspunkt i den studerendes egne arbejder. Dertil kommer en lang række undervisningsforløb, workshops, seminarer og studieture. Forfatterskolens uddannelse er en kunstnerisk uddannelse og fører primært frem til kunstnerisk virksomhed, med udgivelse af romaner, noveller og digtsamlinger som konkrete udtryk. Forfatterskolen har et bredere sigte som en almenkulturel uddannelsesinstitution, og den uddannelsesmæssige effekt af arbejdet på skolen er stor.
___________________________________________________________________________________

Forfatterskolen [The Writer’s School] offers a two-year artistic educational programme that is based on the individual student’s artistic potential. The program is based on literary writing techniques, general knowledge of literature, and the authors’ terms and working conditions. The education of Forfatterskolen is based on the student’s own literary productions. In addition to that comes a wide range of courses, workshops, seminars and study trips. Forfatterskolen is an artistic education and it primarily leads to the artistic activity, with publication of novels, short stories and poetry collections as concrete expressions. Forfatterskolen has a broader aim as a general cultural educational institution and the educational effect of the work at the school is great.

Forfatterskolen

 

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution, der tilbyder en 6-årige Master of Fine Arts in Visual Arts. Uddannelsen fordrer en selvstændig arbejdsindsats på fuld tid samt en vilje til, i tæt samarbejde med andre studerende, at deltage i såvel de praktiske som de teoretiske dele af studieforløbet. Formålet med uddannelsen er at udvikle den studerendes kunstneriske praksis med henblik på en efterfølgende professionel beskæftigelse som billedkunstner. Dette sker gennem grundig individuel vejledning, en omfattende undervisning i fagets tekniske, praktiske og teoretiske discipliner og aspekter samt i kraft af fælles gennemgange, diskussioner og kritisk analyse af den kunstneriske produktion.
___________________________________________________________________________________

The Royal Danish Academy of Fine Arts is a higher education institution that offers a 6-year Master of Fine Arts in Visual Arts. The program requires independent work full time and willingness to, in close collaboration with other students to participate in both the practical and theoretical parts of the course of study. The purpose of the education is to develop the student’s artistic practice for the purpose of a subsequent professional practice as an artist. This is done through thorough individual guidance, comprehensive training in the subject’s technical, practical and theoretical disciplines and aspects as well as through joint reviews, discussions and critical analysis of the artistic production.

Det Kongelige Danske Kunstakademi