Om kortlægningen / About the Mapping

fedtbillede

I forbindelse med udviklingen af et videnscenter for Art Writing i Aarhus 2017 arbejder Project Art Writing på en kortlægning, som skal bidrage med at indkredse feltet og danne udgangspunkt for videnscenteret. Kortlægningen er en undersøgelse af området og et indblik i hvordan forskellige kunstnere, tidsskrifter, gallerier og uddannelser forstår og bruger Art Writing. Vi tager udgangspunkt i en interesse for den engelske Art Writing scene, men arbejder også på at inkludere tiltag fra andre lande.

Kortlægningen kan ses som et bidrag til definitionen og afgrænsningen af feltet, men også en synliggørelse af dets spændvidde. Kortlægningen kan desuden fungere som netværksskabende for kunstnere imellem.

I forbindelse med Art Writing-projektets forsøg på at indsamle viden samt udvikle og kvalificere feltet indenfor tekstbaseret kunst, har vi trukket på flere forskellige aktørers kompetencer. I det følgende forsøger vi at kortlægge nogle af de mange forlag, tidsskrifter og skoler, der arbejder aktivt med Art Writing.
___________________________________________________________________________________

In connection with the development of a knowledge centre for Art Writing in Aarhus 2017 Project Art Writing works on mapping the field to help identify it and form the basis for the knowledge centre. The mapping is an investigation of the area and it indicates how different artists, magazines, galleries and education programs understand and use Art Writing. The English Art Writing scene is the starting point of our interest and we work on including initiatives from other countries as well.

The mapping can be seen as a contribution to the definition and delimitation of the area, but also a visualization of its span. The mapping can besides act as a network for artists.

In connection with the Art Writing project’s attempt to collect knowledge and develop and qualify the field go text-based art, we have drown on different actors’ competences. In the following we try to map out some of the many publishing houses, journals go schools, which are working with Art Writing in an active manner.