Retningslinjer for Aarhus Litteraturcenter

Navn og tilhørsforhold
Institutionen Aarhus Litteraturcenter er en selvstændig enhed under Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune.
Institutionen er placeret på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Formål
Formålene er i uprioriteret rækkefølge:
Aarhus Litteraturcenter skal virke samlende for alle former for litteratur i Aarhus og initiere udvikling og samarbejde – lokalt, nationalt og internationalt.
Institutionen skal sikre, at litteraturen bliver synlig og markant blandt andet via formidling og markedsføring.
Derudover skal institutionen give råd og vejledning i forhold til for eksempel ansøgninger, fundraising, videreuddannelse, afholdelse af arrangementer og etablering af netværk.

Økonomi
Til Aarhus Litteraturcenter er der afsat kr. 650.000,00 årligt, heraf skal mindst kr. 50.000,00 anvendes til at understøtte aktiviteter inden for institutionens formål.

Advisory Board
Advisory Boardet skal fungere som rådgiver og sparringspartner for lederen af Aarhus Litteraturcenter. Advisory Boardet for Aarhus Litteraturcenter består af 6 medlemmer:

  • 1 medlem repræsenterer litteraturforeningerne i Aarhus
  • 1 medlem repræsenterer byens forlag
  • 1 medlem repræsenterer byens forfattere
  • 1 medlem repræsenterer Litteraturhistorie og Institut for Nordisk ved Aarhus Universitet
  • 1 medlem repræsenterer regionen

Lederen af Litteraturcentret deltager i møderne og står for indkaldelse, afvikling og referat af møderne.
Medlemmerne udpeges for en periode af 3 år.
I tilfælde af at et medlem udtræder, før udløbet af perioden, skal der findes en ny repræsentant for området for den resterende periode.
Advisory Boardet konstituerer sig med formand. Arbejdet er ulønnet.
Lederen skal løbende holde Advisory Boardet underrettet om institutionens drift.

Advisory Boardets møder
Der afholdes møder, når det er nødvendigt. Der skal dog afholdes mindst fire møder årligt. Indkaldelse foretages af lederen med mindst 8 dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden. Dagsorden for mødet aftales af lederen og formanden for Advisory Boardet.
Til de ordinære møder medsendes en oversigt over aktuelle og fremtidige tiltag.
Boardet skal indkaldes, når mindst tre medlemmer ønsker det. Mødet skal indkaldes senest 8 dage efter, at kravet er fremsat over for lederen eller formanden.
Lederen har ret og pligt til at deltage i møderne.

Advisory Boardets opgaver
Advisory Boardet skal fungere som rådgiver og sparringspartner for lederen af Aarhus Litteraturcenter og påse, at institutionen lever op til dens formål.

Regnskab og offentlige tilskud
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Lederen skal sikre, at offentlige tilskud til institutionen anvendes efter deres formål.

Hæftelse
Der påhviler ikke medlemmer af Advisory Boardet forpligtelser i forbindelse med institutionens virksomhed.