Private fonde

Tilskud gives i henhold til to formål: Et overordnet formål, som er at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats, og et underordnet formål, som er at støtte initiativer, der i almindelighed er til “folkegavn”.

Brødrene Hartmanns Fond

Fondens formål er at støtte med legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

Projektet, der gives støtte til, skal være:

 • fremadrettet
 • af blivende karakter
 • af høj kvalitet

Brødrene Hartsmanns Fond uddeler ikke midler til:

 • fondslignende foreninger.
 • lønudgifter.
 • afholdelse af koncerter.
 • udgivelser af bøger/cd’er.
 • kunstudstillinger.
 • teater- og danseforestillinger samt filmproduktion.
 • støtte af social karakter.
 • enkeltpersoner.

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål.
Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. De har fokus på fire områder:

 • sundhed.
 • motion.
 • natur.
 • kultur.

De støtter desuden uddannelse, forskning og innovation – særligt inden for de fire ovennævnte områder.

De vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker.
De støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt.
Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

Augustinusfonden

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige formål eller deslige.
Med udgangspunkt i formålsbestemmelsen giver fonden blandt andet støtte til:

 • sociale formål.
 • kulturelle formål.
 • studierejser.
 • undervisning.
 • kirkelige og religiøse formål.
 • udlån af musikinstrumenter (strygeinstrumenter og flygler).

Bikubenfonden

Bikubenfonden uddeler i dag støtte til projekter i hele Danmark og Grønland, hovedsageligt til sociale og kulturelle projekter. Herunder særligt projekter for udsatte børn og unge, museumsaktiviteter og scenekunst.

Formålet er at yde tilskud til børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge. Uddelingen af midler sker efter bestyrelses skøn.

InitiativStøtten

InitiativStøtten giver tilskud til projekter for og med børn og unge. InitiativStøtten uddeler årligt omkring 3 mio. kr. til mere end 100 spændende og eksperimenterende projekter.

Egmont Fonden

Egmont Fonden støtter og initierer projekter inden for to indsatsområder:

Omsorg: Børn og unges evne til at håndtere livskriser.

Dette er initiativer, der styrker børn/unge, når de går gennem livskriser. Det kan være livstruende sygdom og død, psykisk sårbarhed, anbringelse uden for hjemmet, vold i familien, skilsmisse eller fængsling af en forælder.

Læring: Lyst til læring.

Dette er initiativer, der sætter fokus på at fremme børn og unges lyst til læring.

Rockwool Fonden

Støtter videnskabelige, humanitære, sociale eller kunstneriske formål samt forbedring af miljø og samfundsudvikling.

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Fonden yder støtte til:

 • humanitære og sociale formål.
 • kulturelle formål.
 • videnskabelige formål, herunder videnskabelige ekspeditioner, især til fremmede verdensdele samt Grønland og Færøerne.
 • idrætslige formål, herunder også sådanne, der har særlige sociale aspekter.
 • uddannelse, herunder håndværksmæssig, teknisk, akademisk og erhvervsmæssig uddannelse.
 • andre almennyttige eller almenvelgørende formål.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser.

Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix´ Fond

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller uden for Danmark. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til organisationers løbende drift og til sociale formål for enkeltpersoner. Derudover ydes der ikke støtte til projekter med tilbagevirkende kraft.
Kun ansøgninger, der imødekommes, vil modtage skriftlig meddelelse herom.

Nordic Culture Point

Denne fond støtter kulturelle og kunstneriske projekter af høj kvalitet, der bidrager til deres felt og har en stærk nordisk dimension.

Katoni-legatet

Katoni-legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde inden for kulturområdet.

Legatet har til formål at støtte danske og udenlandske personer med særligt henblik på at styrke kulturen i Danmark og på tværs af landegrænser.

Bag Katoni-legatet står Katoni, som også udvælger legatets modtager(e). Legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studerende på uddannelsesinstitutioner i hele verden. Det tildeles danskere eller personer med særlig tilknytning til Danmark – for eksempel i uddannelses- eller arbejdsregi.

Kultur omfatter, men er ikke begrænset til, kommunikation, sprog, mode, kunst, traditioner, uddannelsesformer, m.m.