Reception – Dage med Diam eller Livet om natten

Torsdag 13. december 2012
Kl. 17:00
Gratis entré
Arrangør: Forlaget Replikant og Aarhus Litteraturcenter
Godsbanen, vogn 1
Skovgaardsgade 3-5
8000 Aarhus C

Kom og vær med til at fejre genud­gi­vel­sen af Svend Åge Mad­sens klas­si­ske hyper­tek­stro­man »Dage med Diam eller Livet om natten« som digi­tal bog.

Repli­kant udgi­ver bogen i en digi­tal ver­sion, som 40 år efter førsteud­gi­vel­sen ende­lig kan læses på den måde, som for­fat­te­ren i sin tid tænkte det. Bogen er rigt illu­stre­ret med nye ori­gi­nale illu­stra­tio­ner af gra­fi­ke­ren Sara Houmann.

Kom og prøv bogen, få et glas og vær med, når publi­kum styrer Svend Åge Madsen gennem højt­læs­nin­gen af et af roma­nens spor. Du kan også opleve Sara Hou­manns illu­stra­tio­ner, som bliver ophængt.

Der vil på dagen være mulig­hed for at købe et eks­klu­sivt foldet og sig­ne­ret sær­tryk med bogens illu­stra­tio­ner, sig­ne­ret af begge kunst­nere og ilagt koder til bogens digi­tale udgaver.

PS: Til­mel­ding er ikke nød­ven­dig, men du kan til­ken­de­give del­ta­gelse og holde dig opda­te­ret på arran­ge­men­tets face­book­side.