Adfærdspolitik

Formål:

Politikken er rettet imod særlige mulige problemområder i skolens daglige liv.

(Se i øvrigt Særlige retningslinjer nedenfor)

Formålet med politikken er at understrege, at Skrivekunstskolen tager klart afstand fra visse adfærdsformer som sexchikane, mobning, vold og voldelig adfærd, at skolen tager disse problemområder alvorligt, at skolen har fastlagt og løbende vil justere retningslinjer for forebyggelse af sexchikane, mobning, vold og voldelig adfærd, samt at Skrivekunstskolen har fastlagt procedurer for håndtering og eventuelt sanktioner, hvis disse adfærdsformer alligevel forekommer.

Målsætning for adfærdspolitikken:

Sexchikane, mobning, vold og voldelig adfærd tolereres ikke på Skrivekunstskolen.

Adfærd af disse typer kan medføre advarsel, afskedigelse eller bortvisning.

Studerende og medarbejdere skal vide, at Skrivekunstskolen ikke accepterer sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, og at der er et ønske om, at såvel kolleger som medstuderende hjælper den krænkede, uanset hvem krænkeren er.

Studerende og medarbejdere på Skrivekunstskolen skal vide, hvordan de skal agere, hvis de bliver vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, og kende til de handlemuligheder (og evt. pligter), som de har.

Der skal foreligge klare procedurer og skal kunne iværksættes eventuelle sanktioner i tilfælde af konkrete sager ang. sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd.

Retningslinjer:

Som studerende eller medarbejder i almindelighed:

Respektér altid, hvis du har en medstuderende eller kollega, der siger fra over for dine eller andres handlinger eller udtalelser. Også selv om du selv synes, at der er tale om uskyldig adfærd, at det bare er for sjov mm.

Som krænket:

Hvis du bliver udsat for en adfærd, du ikke ønsker, herunder fx seksuelle tilnærmelser eller pression af den ene eller anden art, skal du helst hurtigst muligt sige fra over for de handlinger, som du ikke ønsker. Det at sige fra kan også have betydning for en eventuel sags forløb. I mange sager om fx sexchikane eller mobning påstår chikanøren/mobberen, at denne opfattede situationen på den måde, at der ikke forelå chikane/mobning, men derimod en accept hos begge parter om den udviste adfærd. Derfor er det vigtigt at sige fra.

Hvis du synes, at du er i stand til at gå videre end at sige fra, evt. tage en samtale med den, du føler dig krænket af, så kan en sådan samtale nogle gange stoppe krænkelsen – særligt, hvis den, du føler dig krænket af, har haft en anden opfattelse af situationen. Du har ikke pligt til at søge denne samtale.

Hvis chikanen eller mobningen fortsætter, efter at du har sagt fra over for den uønskede adfærd, eller hvis det af en eller anden grund har været umuligt at sige direkte fra, bør du hurtigst muligt melde det til skolelederen. Du kan også vælge at søge hjælp og støtte hos en medelev.

Som elev, lærer eller kollega:

Hvis du som elev, lærer eller kollega bliver vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, skal du ikke forsøge at undgå de situationer, du oplever, men sige tydeligt fra over for den, der fx chikanerer, og du skal støtte den, det går ud over. Din opbakning kan være væsentlig for en evt. sags forløb, og din opbakning til den krænkede kan i øvrigt være afgørende for, at denne kommer godt igennem forløbet. Nogle gange føler en krænket person, at vedkommende selv er delvist skyld i situationen. Som elev, lærer eller kollega kan du hjælpe den krænkede til ikke at påtage sig en skyld, som ikke er vedkommendes.

Du kan eventuelt tage en samtale med den fx formodet chikanerende eller mobbende part med henblik på, at få afklaret sagen og/eller bragt denne adfærd til ophør. En sådan samtale skal dog alene tages, hvis den krænkede part ønsker dette.

Hvis du oplever, at den uønskede adfærd fortsætter, efter at du eller den krænkede part har gjort, hvad I kunne, skal du hjælpe til, at det bliver meldt til en lærer eller skolelederen. Du skal sikre dig, at den krænkede er indforstået med, at du bringer sagen videre.

Som skoleleder eller lærer:

Som skoleleder eller lærer skal du altid tage det alvorligt, hvis en elev eller medarbejder anmelder sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd – ligegyldigt hvem den påståede chikanør, mobber eller voldsudøver er. Du skal altid iværksætte en procedure, der kan afklare sagen og/eller bringe den uønskede adfærd til ophør øjeblikkeligt.

Procedure:

Hvis en elev eller medarbejder har været udsat for eller vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd på skolen eller udøvet af personer med tilknytning til skolen, bør vedkommende oftest (se dog ovenstående beskrivelser af mulige handlemåder) melde det til skolelederen eller en lærer.

Proceduren vil herefter være, at skolelederen (som ledelsesansvarlig) inden for få dage efter en anmeldelse skal tage en samtale med anmelderen, den chikanerede, mobbede eller voldsramte, eventuelle vidner og den påståede chikanerende, mobber eller voldsudøvende (samlet eller hver især) for at afklare sagens forløb. I visse tilfælde kan flere samtaler være nødvendige. Skolelederen kan vælge at inddrage andre (fx kolleger blandt lærerne) i samtalerne, hvilket dog kun kan ske efter accept af de i sagen implicerede parter.

Sanktioner:

Hvis anmeldelsen findes berettiget, skal skolelederen (som ledelsesansvarlig) anvende skolens mulige sanktioner over for den chikanerende, mobberen eller voldsudøveren. Grove tilfælde af sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd vil føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

 

Særlige retningslinjer

Skrivekunstskolen har valgt at formulere nogle retningslinjer angående tre særlige mulige problemområder: sexchikane og mobning, vold og voldelig adfærd, og alkohol. Vi opfatter først og fremmest disse retningslinjer som præventive, men de kan også fungere som rettesnore for handling i tilfælde af enkeltsager.

Sexchikane og mobning

Skrivekunstskolen har en nultolerancepolitik over for sexchikane og mobning. Det betyder selvfølgelig, at sexchikane og mobning ikke tolereres på skolen, men også, at vi tager sexchikane og mobning alvorligt, sådan at alle elever og medarbejdere på skolen véd, at vi ikke vil tolerere disse adfærdsformer.

Sexchikane og mobning betragtes under et, fordi de ofte vurderes parallelt i juridiske sammenhænge. Hermed er det også tydeliggjort, at hvad sexchikane angår, er det chikanen, der er det afgørende. I sexchikane anvendes seksualiteten som et middel til at intimidere eller nedgøre andre, chikanen kan have seksuel tilnærmelse som mål, men er chikane også selv om den ikke har det. Med sexchikane tænkes dermed ikke kun på direkte fysiske overgreb, også verbale overgreb, dvs. nedgørende eller udskammende tale, og seksuelt præget pression (fx igennem sms’er, sociale medier mm.) regnes for sexchikane. Fortsatte seksuelle tilnærmelser til en person, som har markeret, at denne adfærd er uønsket, regnes også som pression og dermed sexchikane. Med mobning tænkes især på en fortsat nedgørende og nedværdigende adfærd over for enkeltpersoner.

Elever eller medarbejdere, som er udsat for eller vidne til sexchikane eller mobning på skolen eller udøvet af personer tilknyttet skolen, bør ikke affinde sig med denne adfærd. Så vidt muligt bør man straks sige fra over for den chikanerende eller mobberen, hvilket formentlig vil være nok til at standse chikanen/mobningen i de fleste tilfælde. Hvis sexchikanen eller mobningen fortsætter, hvis den har forekommet særlig alvorlig, eller hvis det af en eller anden grund har været umuligt at sige direkte fra, bør den medarbejder eller elev, som har været udsat for eller vidne til sexchikane eller mobning, melde det til skolelederen. Det er nu skolens ansvar at igangsætte en procedure for afklaring af sagen, hvor alle implicerede skal høres, og skolen kan eventuelt anvende sanktioner over for den chikanerende/mobberen.

I afsnittet Adfærdspolitik er mere detaljeret beskrevet Skrivekunstskolens retningslinjer for, hvordan man bør agere i et konkret tilfælde af sexchikane eller mobning, herunder også den procedure, som vil gælde for en konkret sag, og skolens mulige sanktioner.

Vold og voldelig adfærd

På lignende måde har Skrivekunstskolen en nultolerancepolitik over for vold og voldelig adfærd. Hermed menes igen, at skolen ikke tolererer vold og voldelig adfærd, men også, at vi tager vold og voldelig adfærd alvorligt, sådan at alle elever og medarbejdere på skolen véd, at vi ikke vil tolerere disse adfærdsformer.

Hvis en medarbejder eller studerende har været udsat for eller vidne til vold og/eller voldelig adfærd på skolen eller udøvet af en person med tilknytning til skolen, bør vedkommende melde det til skolelederen. Det er nu skolens ansvar at igangsætte en procedure for afklaring af sagen, hvor alle implicerede skal høres, og skolen kan eventuelt anvende sanktioner over for den voldsudøvende.

I afsnittet Adfærdspolitik er mere detaljeret beskrevet Skrivekunstskolens retningslinjer for, hvordan man bør agere i et konkret tilfælde af vold eller voldelig adfærd, herunder også den procedure, som vil gælde for en konkret sag, og skolens mulige sanktioner.

Alkohol

Skrivekunstskolen har en holdning til alkohol- og rusmidler, som skal være med til at sikre, at der på skolen er en bevidsthed om og opmærksomhed på eventuelle problemer blandt medarbejdere og elever, og at sikre en hurtig indsats over for problemerne. Følgende grundlæggende retningslinjer gælder for alle: 1. Man må ikke være beruset eller påvirket af andre rusmidler i sin arbejds- eller undervisningstid. 2. Alkoholindtag til fester og lignende må ikke have et omfang, der hindrer respektfuld omgang med de øvrige studerende og medarbejdere eller gæster på skolen.

Hvis en medarbejder eller elev tydeligt og til gene for andre bryder en af disse retningslinjer, bør andre studerende eller medarbejdere melde det til skolelederen, som – i tilfælde af, at det er en akut situation – skal vurdere, om det er nødvendigt at bortvise vedkommende midlertidigt. I tilfælde af mildere, men gentagne brud på retningslinjerne, bør det også meldes til skolelederen. I alle tilfælde skal skolelederen (som ledelsesansvarlig) inden for få dage tage en samtale med vedkommende for bl.a. at klargøre, om der er tale om et muligt misbrugsproblem, som behøver hjælp. Det kan også blive nødvendigt at anvende skolens mulige sanktioner. Grove tilfælde af brud på retningslinjerne for alkohol og rusmidler vil kunne føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning og/eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

 

 Cheap JerseysCheap NFL JerseysCheap Authentic JerseysCheap Sports JerseysCheap JerseysCheap NFL JerseysCheap NFL JerseysCheap MLB JerseysWholesale JerseysCheap NHL Jerseys