Jørn H. Sværen

JSJeg begynner med ord og utsagn og ender som oftest med å samle dem i en liten bok. Bøkene blir til i samarbeid med trykkere og bokbindere og distribueres til kjente og ukjente i posten. Avsender er England Forlag. Jeg samler bøkene senere, og tekster skrevet andre steder, for utgivelse på et etablert forlag. Konteksten er en annen og nye sammenhenger kommer til syne.

Jeg driver forlag og tidsskrifter for å forstå og vise hva litteratur kan være. Hvor den kommer fra og hvordan den blir til. Alle bøkene fra H Press er bestillingsverker innenfor serier med formelle eller tematiske begrensninger. Redaktøren er kurator. Den selvstendige oversetteren er det samme.

Det er min erfaring, etter å ha samarbeidet med både kunstnere og forfattere, at den ene ofte mangler forståelse for hva den andre arbeider med. Kunstnere har noe å lære om skriftspråk og språkbeherskelse og forfattere har noe å lære om materialbruk og blikk for stedet. Jeg savner bevissthet om håndverk og historie innenfor og på tvers av disiplinene. Dette er en oppgave for både utøverne og institusjonene.

Jørn H. Sværen, forlægger 

___________________

I begin with words and statements and usually end up collecting them in a small book. The books are created in collaboration with printers and bookbinders and are distributed to both known and unknown people by mail. The publisher England Forlag is the sender. Later, I collect the books and texts written elsewhere, to be published by an established publishing company. The context is different and new connections appear.

I run a publishing company and journals to both understand and show what literature can be. Where it comes from and how it comes into being. All the books from H Press are commissioned as serials with formal of thematic restraints. The editor is a curator, as is the independent translator.

In my experience, having worked with both artists and writers, the two often have a poor understanding of each other’s work. Artists have something to learn about writing and the mastery of language while writers have something to learn about different materials and having an eye for spatiality. It is necessary to have more awareness of craftsmanship and history across the different disciplines. This is a task for the practitioners as well as the institutions.

Jørn H. Sværen, publisher