MASTERCLASS: Kaspar Bonnén & Ida Marie Hede

Pressefotos af Ida Marie Hede for Gyldendal. FOTO: L¾rke Posselt

MASTERCLASS d. 27. – 29. oktober 2014
v/ Kaspar Bonnén og Ida Marie Hede
LÆS VERDEN / LAD VERDEN LÆSE DIG 

Det er ikke bare dig, som skriver verden frem. Du er omgivet af skrift. Og skriften er omfangsrig. Det er den, der stiller regler op for dig og dirigerer dig. Det er verden, der læser dig, akkurat som du læser den.

Hvordan finder du en plads i en verden som allerede er fyldt af skrift og betydning? Hvordan skriver du en platform frem at agere i, at føle og tænke i?

Vores forhold til skrift er en gensidig udveksling: Skriften – læsningen, skriveprocessen eller en anden form for ’indoptagelse’ af skrift – påvirker kroppen, akkurat som kroppen påvirker sin omverden, og sender skriften tilbage i kredsløb.

På den måde kan skrift forstås som både ydre og indre, offentlig og intim. Det er forskellige stemmer, der taler gennem dig, det er forskellige erfaringer, der bliver gjort.

Og skrift og krop er forbundne. At arbejde med og stole på kroppens viden kan være én måde at bevæge sig ind i teksten på.

At have skriften som praksis er at have et sted, en kunstnerisk praksis, som verden kan transformeres gennem. En kunstnerisk praksis, hvor din forståelse hele tiden diskuteres, sanses og bringes videre.

I workshoppen LÆS VERDEN / LAD VERDEN LÆSE DIG vil billedkunstner og forfatter Kaspar Bonnén og forfatter og kunsthistoriker Ida Marie Hede arbejde med nogle af disse spørgsmål: Hvordan er læsning med til at skabe tekst? Hvordan bevæger dine tekster sig ind i verden?

På workshoppen vil vi selv tale om vores arbejde med tekst, der tager afsæt i forskellige situationer og forskellige platforme. Vi vil desuden prøve at tale om strategier til at dvæle i et kunstnerisk rum og arbejde i dybden med tekstbaserede kunstpraksisser.

Helt konkret vil vi tage udgangspunkt i deltagernes egne arbejder gennem kritisk refleksion i plenum. Vi forestiller os, at hver deltager medbringer ca. 5-20 siders tekst som kan læses, performes eller på andre måder vises eller fremføres. Derudover vil vi ca. en uge før kurset sende jer en mindre opgave, som alle skal have prøvet kræfter med og vise for hinanden. Desuden vil der evt. være mindre opgaver, der laves på stedet.

_____________________

MASTERCLASS 27. – 29. October 2014

W/ Kaspar Bonnén and Ida Marie Hede

 

READ THE WORLD / LET THE WORLD READ YOU

It is not just you who creates the world with your writing. Writing surrounds you. And the writing is extensive. It dictates the rules for you and conducts you. It is the world that reads you just as you read it.

How do you find a place in a world, which is already filled with writing and meaning? How do you create a platform to act in, feel in, think in?

Our relation to writing is a mutual exchange; the writing, reading, writing process or another form of absorption of writing influences the body exactly as the body influences its surrounding world and sends the writing back in circulation.

In that way writing can be understood as outer and inner, public and intimate. It is different voices that talk through you and it is different experiences that are made. And writing and body are connected. To work with and trust the knowledge of the body can be one way of entering the text.

To have writing as practice is to have a place, an artistic practice, which the world can be transformed through. An artistic practice, where your understanding repeatedly is discussed, sensed and transferred.

In the workshop READ THE WORLD / LET THE WORLD READ YOU visual artist and writer Kaspar Bonnén and writer and art historian Ida Marie Hede work with some of these questions: How does reading play a part in the creation of text? How do your texts move into the world?

In the workshop Kaspar and Ida will talk about their work with text, which uses different situations and platforms as starting points. In addition to that there will be a introduction to strategies on how to linger in an artistic space and work in depth with text-based art practices. The starting point will be the participants own work discussed through critical reflection. Every participant brings approximately 5-20 pages of text along with them and in addition to that a smaller assignment will be given a week before the master class. All participants are expected to challenge the assignment and show the result to the other participants of the class.