Offentlige fonde

Aarhus Kommune

Kulturudviklingspuljen

Puljen støtter:

 • produktioner på et højt kvalitativt niveau.
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune.
 • initiativer, der opkvalificerer det kulturelle vækstlag.
 • et-årige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer.

Kulturarrangementspuljen

Puljen støtter:

 • at understøtte og udvikle Aarhus nationale og internationale kulturelle brand
 • at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af større offentlige kulturbegivenheder og -arrangementer i Aarhus Kommune

Initiativpuljen

Puljen støtter:

 • mindre koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer
 • arrangementet skal have et kulturelt indhold, være åbent for alle og være offentligt annonceret

Basistilskud

Puljens formål er, at yde to- eller treårig støtte til:

 • etablerede kulturprojekter på et højt kvalitativt niveau.
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune.
 • opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Børnekulturpuljen

Puljens formål er at støtte børnekulturelle initiativer og projekter.

 

Statens Kunstråds/fonds litteraturpuljer:

Dansk litteratur i Danmark

Puljen støtter:

 • tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler, til rejser og research. Desuden kan forfatterforeningerne søge støtte til deres kursusvirksomhed. Projekter for børn og unge skal søges i puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark

Puljen støtter:

 • tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, mentorstøtte for oversættere, arrangementer og netværksstøtte til oversættere, rejselegater for oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

Huskunstnerordningen

Puljen støtter:

 • kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m.

Se flere af Statens Kunstfonds puljer her

 

Andre fonde

Nordisk Kulturfond

Fondens formål er at fremme det kulturelle samarbejde de nordiske lande imellem samt i en global kontekst. Bidrag kan bevilges til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand samt inden for uddannelse og forskning. Bidrag kan også bevilges til nordiske projekter med internationalt perspektiv med henblik på at præsentere nordisk kultur og kultursyn.

Ved fordeling af midlerne tages hensyn til de almene prioriteringer, som gælder for det nordiske samarbejde på fondens område. Med sine bidrag vil fonden bl.a. fremme den brede folkelige forankring af og forståelse for det nordiske kultursamarbejde, støtte og udvikle det høje kvalitetsniveau i det nordiske kulturliv samt støtte nyskabende aktiviteter, eksperimenter og tværsektorielle samarbejdsprojekter.

For Fonden er et projekt ”nordisk” hvis mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) /selvstyrende områder (Færøerne, Grønland, Åland) medvirker. Det kan være som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er udgangspunktet for, at fonden kan bevilge et bidrag. Der gives ikke støtte til stipendier til studerende eller til enkeltpersoners studierejser eller studiebesøg som led i uddannelse. Ej heller til klasserejser, lejrskoler og lærer-elevudvekslinger.

Fonden støtter ikke:

 • Produktion og udgivelse af produkter, såfremt det er projektets primære formål, fx bogudgivelser eller oversættelser.

For en fuldstændig liste over fondens principper for bevilling se her