Offentlige fonde

Støtte og puljer ved Aarhus Kommune

Basistilskud

Puljens formål er, at yde to- eller treårig støtte til:

 • etablerede kulturprojekter på et højt kvalitativt niveau.
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune.
 • opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Børnekulturpuljen

Puljens formål er at støtte børnekulturelle initiativer og projekter.

Initiativpuljen

Puljens formål er at støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus.

Kulturudviklingspuljen

Puljen støtter:

 • produktioner på et højt kvalitativt niveau.
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune.
 • initiativer, der opkvalificerer det kulturelle vækstlag.
 • et-årige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer.

Støttemuligheder via Statens Kunstråd & Statens Kunstfond

De generelle midler – Litteratur

Formålet er at yde støtte til udbredelse og kendskab til dansk litteratur inden for en række forskellige genrer. Projektstøtteudvalget for Litteratur lægger vægt på, at projekter, der får tilskud, har en informerende og igangsættende funktion, og at der ikke ydes støtte til almindelig drift.

Puljen yder støtte til:

Produktionsstøtte:

 •  Danske forlag kan søge om udgivelsesstøtte til danske værker og debutværker, som udgives på dansk.
 •  Produktionsstøtte for danske forfattere.
 • Støtte til udvikling af den grafiske fortælling kan søges af forfattere og illustratorer i samarbejde med digitale udviklere

Arrangementer:

 • Arrangører af festivaler, særlige begivenheder eller andet, der præsenterer og formidler litteratur i Danmark.
 • Arrangører af aktiviteter rettet mod kampen for forfatteres ytringsfrihed og mod censur.

Kompetenceudvikling:

 • Oversættere kan søge om støtte til mentortimer.
 • Forfatterforeninger kan søge om støtte til deres kursusvirksomhed.

Honorarstøtte:

 • Virksomheder kan søge om støtte til en husforfatter.

 

Forfattercentrum

Puljen kan søges af alle, der arrangerer enkeltstående oplæsningsarrangementer i Danmark med danske forfattere, som præsenterer egne værker.
Der kan søges om støtte til tre arrangementer pr. ansøgningsfrist. En arrangør kan kun søge om støtte til ét arrangement med samme forfatter pr. år.

Der kan ikke ydes støtte til:

 • arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Støtte til arrangementer med flere deltagere skal søges i puljen De generelle midler
 • arrangementer, der indgår i den daglige drift af skole, højskole eller aftenskole
 • forfatterarrangementer af mere permanent karakter og arrangører af festivaler, søg i stedet puljen De generelle midler
 • arrangementer med forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger
 • foredragsarrangementer
 • mere end ét arrangement med samme forfatter og samme arrangør pr. år

Det er kun arrangøren, der kan søge, andre kan ikke søge på vegne af arrangøren.

Find flere støttemuligheder via Statens Kunstråd & Statens Kunstfond

Andre fonde

Nordisk Kulturfond

Fondens formål er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande. Bidrag kan bevilges til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand samt inden for uddannelse og forskning. Bidrag kan også bevilges til nordiske projekter med internationalt perspektiv med henblik på at præsentere nordisk kultur og kultursyn.

Ved fordeling af midlerne tages hensyn til de almene prioriteringer, som gælder for det nordiske samarbejde på fondens område. Med sine bidrag vil fonden bl.a. fremme den brede folkelige forankring af og forståelse for det nordiske kultursamarbejde, støtte og udvikle det høje kvalitetsniveau i det nordiske kulturliv samt støtte nyskabende aktiviteter, eksperimenter og tværsektorielle samarbejdsprojekter.

For Fonden er et projekt ”nordisk” hvis mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) /selvstyrende områder (Færøerne, Grønland, Åland) medvirker. Det kan være som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er udgangspunktet for, at fonden kan bevilge et bidrag. Der gives ikke støtte til stipendier til studerende eller til enkeltpersoners studierejser eller studiebesøg som led i uddannelse. Ej heller til klasserejser, lejrskoler og lærer-elevudvekslinger.

Fonden støtter ikke:

 • Produktion og udgivelse af produkter, såfremt det er projektets primære formål, fx bogudgivelser eller oversættelser.

For en fuldstændig liste over, hvad fonden ikke støtter, se hjemmesiden.